Em hãy chứng minh nhận xét của nhà nghiên cứu phê bình học Vũ Ngọc Phan" Cái đoạn chị Dậu...

Nội dung
  • 3 Đánh giá

e. Em hãy chứng minh nhận xét của nhà nghiên cứu phê bình học Vũ Ngọc Phan:" Cái đoạn chị dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn tuyệt khéo .(gợi ý :tìm hiểu việc tạo dựng tình huống, việc miêu tả ngoại hình , hành động , ngôn ngữ , tâm lí nhân vật , nghệ thuật kể chuyện , ngôn ngữ tác giả và ngôn ngữ đối thoại ..;chú ý nêu rõ những yếu tố khiến cho đoạn văn được coi là '' tuyệt khéo'')

Bài làm:

Tham khảo tại: https://tech12h.com/de-bai/hay-chung-minh-nhan-xet-cua-nha-phe-binh-van-hoc-vu-ngoc-phancai-doan-chi-dau-danh-nhau-voi

Chủ đề liên quan