Em hãy quan sát xung quanh em ở để tìm xem quyền cơ bản của công dân được thực hiện chưa? Em hãy tự đánh giá hành vi bảo vệ môi trường của bản thân trong một tháng qua. Em sẽ làm gì để khuyến khích, động viên bạn cùng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường?

  • 1 Đánh giá

4. Vận dụng

  • Em hãy quan sát xung quanh em ở để tìm xem quyền cơ bản của công dân được thực hiện chưa?
  • Em hãy tự đánh giá hành vi bảo vệ môi trường của bản thân trong một tháng qua. Em sẽ làm gì để khuyến khích, động viên bạn cùng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường?
  • Em hãy thiết kế sản phẩm thể hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và thuyết minh sản phẩm làm được?

Bài làm:

  • Em hãy quan sát xung quanh em ở để tìm xem quyền cơ bản của công dân được thực hiện chưa (em hãy quan sát nơi em đang ở)
  • Em sẽ nói lên lợi ích của môi trường để khuyến khích, động viên bạn cùng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường
  • Em hãy thiết kế sản phẩm thể hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và thuyết minh sản phẩm làm được.

Gợi ý: Sản phẩm có thể dưới các hình thức như: vẽ tranh, sáng tác thơ, viết bài, làm khẩu hiệu.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo