Em hãy sưu tầm các ảnh về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 140 – sgk địa lí 4

Em hãy sưu tầm các ảnh về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung?

Bài làm:

Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021