Ghi lại biên bản sinh hoạt chi đoàn của lớp em về việc đánh giá đoàn viên

  • 1 Đánh giá

b) Ghi lại biên bản sinh hoạt chi đoàn của lớp em về việc đánh giá đoàn viên

Bài làm:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH CHI ĐOÀN 9A

HỌP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN 9A

NĂM .2018..............

Vào lúc .............13h............................... tại ............lớp 9A..........................................

Căn cứ hướng dẫn của Đoàn cấp trên về việc phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn.

Chi đoàn ..........9A....................... đã tiến hành họp phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn với nội dung và kết quả như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Chủ tọa: Đ/c .........Nguyễn Ngọc Anh................................; Thư ký: Đ/c .........Phạm Thị Vân......................

- Đoàn viên tham dự: ....20........... đồng chí/tổng số đoàn viên chi đoàn.

2. Phân tích chất lượng đoàn viên:

- Đ/c .....Hà Thị Hạnh.................................. đọc tự kiểm và tự phong loại

Góp ý của chi đoàn:

+ Mạnh: ........................................................................................................

+ Hạn chế: ....................................................................................................

Biểu quyết phân loại của chi đoàn: ..............................................................

- Đ/c ....................................... đọc tự kiểm và tự phong loại

Góp ý của chi đoàn:

+ Mạnh: .......................................................................................................

+ Hạn chế: ...................................................................................................

Biểu quyết phân loại của chi đoàn: .............................................................

3. Phân loại chi đoàn:

- Ban chấp hành chi đoàn đọc bản tự nhận xét mạnh, hạn chế đánh giá theo tiêu chuẩn xếp loại chi đoàn, đề xuất xếp loại.

- Đoàn viên chi đoàn đóng góp bản nhận xét, biểu quyết xếp loại: ............

Kết quả phân tích chất lượng đoàn viên:

+ ..................... đồng chí đạt xuất sắc - tỷ lệ: ............%

+ ..................... đồng chí đạt khá - tỷ lệ: ............%

+ ..................... đồng chí đạt trung bình - tỷ lệ: ............%

+ ..................... đồng chí đạt yếu - tỷ lệ: ............%

- Chi đoàn:

Biên bản kết thúc vào lúc .................. ngày ................

CHỦ TỌA

.............................................

THƯ KÝ

...........................................

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2