Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhân tố nào

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây:

a. Đạo đức

b. Phong tục tập quán

c. Pháp luật

d. Cả ba yếu tố trên

Bài làm:

Đáp án đúng là: d. Cả ba yếu tố trên

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021