Giải bài 2 trang 66 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 66 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu sau:

Tỉ trọng của một số khu vực và một số nước trong xuất khẩu và nhập khẩu trên thế giới năm 2008 (đơn vị: %)

  • Nhận xét tỉ trọng của Hoa Kì, Liên minh châu Âu, Nhật Bản trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới.
  • Vai trò của Trung Quốc và các nước ASEAN trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

Bài làm:

Nhận xét:

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy:

  • Hoa Kì chiếm tỉ trọng khá cao trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới, với tỉ trong xuất khẩu chiếm 8% trong cơ cấu xuất khẩu toàn thế giới và tỉ trọng nhập khẩu chiếm 13,2% trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.
  • Liên minh châu Âu dẫn đầu thế giới về thương mại, tỉ trọng xuất khẩu đạt 26,2%, chiếm đến 1/4 trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới. Tỉ trong nhập khẩu đạt 37,9%, chiếm hơn 1/3 trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.
  • Nhật Bản là quốc gia có tỉ trọng tương đối cao trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của thế giới. Tỉ trọng xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu của thế giới lần lượt là 4,9% và 4,6 % (cao hơn tỉ trọng xuất, nhập khẩu của cả châu Phi).

Vai trò của Trung Quốc và ASEAN trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới:

  • Trong hoạt động xuất khẩu, Trung Quốc và ASEAN đóng góp 15,1%. Trong đó, Trung Quốc đóng góp 8,9% và các nước ASEAN đóng góp 6,2%.
  • Trong hoạt động xuất khẩu, Trung Quốc và ASEAN đóng góp 15,1%. Trong đó, Trung Quốc đóng góp 8,9% và các nước ASEAN đóng góp 6,2%.

=>Trung Quốc và các nước ASEAN có đóng góp tương đối lớn trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021