Giải bài 3 trang 29 sách TBĐ địa lí 6

 • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 6

Quan sát lược đồ “Phân bó lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

Các vùng có lượng mưa trên 2000mm

 • Ở khu vực ............. châu ......... khoảng vĩ độ ........... đến vĩ độ.......
 • Ở khu vực ............. châu ......... khoảng vĩ độ ........... đến vĩ độ.......
 • Ở khu vực ............. châu ......... khoảng vĩ độ ........... đến vĩ độ.......

Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm

 • Ở khu vực ............. châu .......... khoảng vĩ độ ......... đến vĩ độ..........
 • Ở khu vực ............. châu .......... khoảng vĩ độ ......... đến vĩ độ..........

Các vùng có lượng mưa dưới 200mm

 • Ở khu vực ............. châu .......... khoảng vĩ độ ......... đến vĩ độ..........
 • Ở khu vực ............. châu .......... khoảng vĩ độ ......... đến vĩ độ..........
 • Ở khu vực ............. châu .......... khoảng vĩ độ ......... đến vĩ độ..........

Bài làm:

Các vùng có lượng mưa trên 2000mm

 • Ở khu vực Đông Nam châu Á khoảng vĩ độ 10°N đến vĩ độ 10°N
 • Ở khu vực Nam châu Á khoảng vĩ độ 23°B đến vĩ độ 27°B
 • Ở khu vực Nam châu Mĩ khoảng vĩ độ 10°N đến vĩ độ 5°B

Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm

 • Ở khu vực Đông châu Âu khoảng vĩ độ 40°B đến vĩ độ 65°B
 • Ở khu vực Đông Bắc châu Á khoảng vĩ độ 40°B đến vĩ độ 60°B

Các vùng có lượng mưa dưới 200mm

 • Ở khu vực Bắc châu Phi khoảng vĩ độ18°B đến vĩ độ 30°B
 • Ở khu vực Trung châu Á khoảng vĩ độ 30°B đến vĩ độ 50°B
 • Ở khu vực Tây châu Á khoảng vĩ độ 10°B đến vĩ độ 40°B
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021