Giải bài 4 trang 26 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 26 - sách TBĐ địa lí 6

Điền các số liệu về nhiệt độ: , , , vào chỗ chấm (...) ở các địa điểm A, B, C, D của hình 2 cho đúng. Giải thích tại sao em lại điền như vậy?

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021