Giải bài 3 trang 59 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 59 - sách TBĐ địa lí 10

Hãy nhận xét về đặc điểm phân bố ngành vận tải ô tô trên thế giới sau khi quan sát lược đồ Số ô tô bình quân trên 1000 dân năm 2001.

Bài làm:

Nhận xét về đặc điểm phân bố ngành vận tải ô tô trên thế giới sau khi quan sát lược đồ Số ô tô bình quân trên 1000 dân năm 2001:

  • Ngành giao thông vận tải ô tô trên thế giới không đồng đều.
  • Các nước có số ô tô bình quân trên 1000 dân lớn nhất ( trên 100) ở các nước thuộc Bắc Mĩ, Châu Âu, Nhật Bản, Ôxtray-li-a….
  • Các nước có số ô tô bình quân trên 1000 dân ít nhất (dưới 50) thuộc về các nước ở Nam Á, Đông Nam Á và châu Phi…
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021