Giải bài 53 sinh 7: Môi trường và sự vận động, di chuyển

  • 1 Đánh giá

Sự vận động và di chuyển là một đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật. Nhờ có khả năng di chuyển mà động vật có thể tìm thức ăn, bắt mồi tìm môi trường sống thích hợp, tìm đối tượng sinh sản và lẩn tránh kẻ thù. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 53.

A. Lý thuyết

I. Các hình thức di chuyển

  • Các hình thức di chuyển phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống: bò, đi, chạy, nhảy, bay, ...

II. Sự tiến hóa của cơ quan di chuyển

  • Trong sự phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh các cơ quan vận động, di chuyển là sự phức tập hóa:
    • Chưa có chi => có chi đơn giản => Chi phân hóa thành nhiều bộ phận
    • Giúp tăng khả năng vận động, thích nghi với những điều kiện sống khác nhau

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 174 - sgk Sinh học 7

Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 174 - sgk Sinh học 7

Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 53: Môi trường và sự vận động, di chuyển


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021