Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 174 - sgk Sinh học 7

Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển

Bài làm:

  • Những đại diện có 3 hình thức di chuyển là : Vịt trời (đi, chạy, bay), châu chấu (đi, nhảy, bay) ...
  • Những đại diện có hai hình thức di chuyển là : Vượn (đi, leo trèo), chim cánh cụt (bơi, đi) ...
  • Những đại diện có 1 hình thức di chuyển là : Cá chép (bơi), giun đất (bò), dơi (bay) ...

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021