Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 109 - sgk Sinh học 7

Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

Bài làm:

Câu 1: Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước là

  • Mang là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải C02 ra môi trường nước
  • Bóng hơi có tác dụng làm tăng khối lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021