Nêu nhưng điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 104 - sgk Sinh học 7

Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép.

Bài làm:

Câu 1: Điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép

  • Sống ở môi trường nước ngọt
  • Là động vật ăn tạp
  • Là động vật biến nhiệt
  • Đẻ trứng trong nước với số lượng lớn và thụ tinh ngoài
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021