Giải bài tập 2 trang 42 sách TBĐ địa lí 12

 • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy nêu những thay đổi về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm gần đây?

Bài làm:

Những thay đổi về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm gần đây:

 • Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính.
  • Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất vào những vùng có điều kiện sản xuất thuận lợi (Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long…)
  • Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn.
 • Kinh tế trang trại có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông – lâm nghệp và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa.
  • Kinh tế trang trại phát triển từ kinh tế hộ gia đình
  • Số lượng trang trại có xu hướng tăng
  • Số lượng trang trại phân bố không đồng đều: tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021