Giải bài tập 2 trang 45 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 45 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2008

Bài làm:

Xử lí bảng số liệu:

Nhận xét:

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy, cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp theo thực tế ko đồng đều giữa các vùng trong cả nước.

Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (52,4%), thứ 2 là đồng bằng sông Hồng (21.8%).

Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (4,9%).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021