Giải bài tập 4 trang 56 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 56 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu từ du lịch?

Bài làm:

Nhận xét:

Dựa vào biểu đồ đã vẽ ta thấý, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch nước ta giai đoạn 1995 - 2005 tăng khá cao. Cụ thể là:

  • Tăng cao nhất là doanh thu từ du lịch từ 100,0% (năm 1995) tăng lên 379% (năm 2005)
  • Tốc độ tăng trưởng khách du lịch nội địa tăng nhanh và cao hơn khách quốc tế, từ 100% (1995) lên 291% (năm 2005)
  • Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cũng tăng lên đáng kể từ 100,0% (năm 1995) tăng lên 250% (năm 2005)
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021