Giải câu 1 bài cộng các số có ba chữ số (có một lần nhớ)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 5 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 bài cộng các số có ba chữ số

Bài làm:

Các con chỉ cần cộng lần lượt các số theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục đến hàng trăm.

Chúng ta tính được kết quả như sau:

Giải câu 1 bài cộng các số có ba chữ số

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021