Giải câu 1 trang 15 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 15 sách toán VNEN 7 tập 2

Số học sinh nữ của một trường trung học cơ sở được thống kê như trong bảng sau :

Giải câu 1 trang 15 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

Từ bảng trên hãy :

a ) Lập bảng “tần số " ;

b ) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật .

Bài làm:

a) Bảng tần số:

Số học sinh nữ

15

16

17

18

22

23

Số lớp

1

5

4

7

5

6

b) Biểu đồ hình chữ nhật:

Giải câu 1 trang 15 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021