Giải câu 2 trang 94 toán VNEN 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

c) Đố bạn nêu chính xác các tính chất sau

Câu 2: Trang 94 sách toán VNEN 7 tập 2

Điền vào chỗ (...) để được phát biếu đúng:

(1) Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là.......

(2) Trong một tam giác, Cạnh đối diện với góc lớn hơn là......

(3) Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng kẻ đường vuông góc và các đường xiên đến đường thẳng đó thì..........là đường ngắn nhất.

(4) Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì:

- Đường xiên nào có .............lớn hơn thì lớn hơn;

- Đường xiên nào ........thì có hình chiếu lớn hơn;

- Hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu...........;

- Hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên ............

(5) TRong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng............cạnh còn lại;

(6) TRong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng............cạnh còn lại;

(7) Các đường trung tuyến của tam giá cắt nhau tại một điểm, có tính chất................

(8) Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì............hai cạnh của góc;

(9) Điểm nằm bên trong góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên ...........của góc;

(10) Các đường phân giác của tam giác cắt nhau tại một điểm có tính chất................

(11) Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì...........hai đầu mút.

(12) Điểm cách đầu hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên...........của đoạn thẳng ấy.

(13) Các đường trung trực của tam giác cắt nhau tại một điểm, có tính chất.............

Bài làm:

(1) Góc lớn hơn

(2) Cạnh lớn hơn

(3) Đường vuông góc

(4) - hình chiếu

- lớn hơn

- bằng nhau

- bằng nhau

(5) lớn hơn

(6) Nhỏ hơn

(7) cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài trung tuyến đi qua đỉnh ấy

(8) cách đều

(9) tia phân giác

(10) cách đều 3 cạnh của tam giác đó

(11) cách đều

(12) đường trung trực

(13) cách đều các đỉnh của tam giác

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021