Giải câu 1 trang 20 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 20 sách toán VNEN 7 tập 2

Giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập ( tính theo phút ) của học sinh một lớp 7 và ghi lại như sau :

Giải bài 4 toán VNEN 7: Trung bình cộng, mốt

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Lập bảng “tần số " và nhận xét .

c ) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu đó .

Bài làm:

a ) Dấu hiệu điều tra là thời gian làm bài tập của học sinh một lớp 7.

b ) Ta có bảng sau:

Thời gian (x)

5

7

8

9

10

14

Số học sinh (n)

4

3

9

7

4

3

N = 30

c ) Trung bình cộng thời gian làm bài của mỗi học sinh là:

X = (5.4 + 7.3 + 8.9 + 9.7 + 10.4 + 14.3) : 30 = 8,6

Thời gian làm bài tập có MO = 8 ( có tần số lớn nhất là 9).

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021