Giải câu 3 trang 6 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 6 sách toán VNEN 7 tập 2

Thời gian ( tính bằng phút ) để đi từ nhà đến trường của một học sinh mỗi ngày trong một tháng , được ghi trong bảng sau :

14

15

16

17

18

19

20

21

22

15

16

16

17

17

18

18

21

21

20

20

20

15

15

18

19

19

20

20

21

20

Hãy cho biết

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Số ngày trong tháng đó , từ đó suy ra số đơn vị điều tra là bao nhiêu ?

c ) Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Bài làm:

  • Dấu hiệu điều tra là thời gian ( tính bằng phút ) để đi từ nhà đến trường của một học sinh.
  • Tháng đó có 30 ngày, suy ra số đơn vị điều tra là 30.
  • Các giá trị khác nhau là 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 và tần số của chúng là:

Giá trị

Tần số

14

1

15

4

16

3

17

3

18

4

19

3

20

7

21

4

22

1

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021