Giải câu 1 trang 57 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động tự luyện

Câu 1: Trang 57 sách VNEN toán 7 tập 2

Kiểm tra xem mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức sau không.

P(x) = x2 – 4x + 3

Bài làm:

- Tại x = 1, đa thức P(x) có giá trị là: P(1) = (1)2 – 4(1) + 3 = 0

- Tại x = 3, đa thức P(x) có giá trị là: P(3) = (3)2 – 4(3) + 3 = 0

Vậy x = 1; x = 3 là một nghiệm của đa thức P(x)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021