Giải VNEN toán 7 bài 2: Đơn thức

 • 1 Đánh giá

Giải bài VNEN toán 7 bài 2: Đơn thức - Sách hướng dẫn học Toán 7 tập 2 trang 33. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải các bài tập trong bài học. Cách giải chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức.

A.B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

1. a) Cho các biểu thức đại số:

 • 4xy2; 3 – 2y ; x2y3x ;
 • 10x + y ; ; y
 • x; 5(x+ y) ; 2x2()y3x ;
 • 2x2y ; -2y

Hãy sắp xếp các biểu thức đại số đã cho thành hai nhóm vào trong bảng dưới đây:

Nhóm 1: Những biểu thức đại số chứa phép cộng , phép trừ

Nhóm 2: Các biểu thức đại số còn lại

Trả lời:

Nhóm 1: Những biểu thức đại số chứa phép cộng , phép trừ

Nhóm 2: Các biểu thức đại số còn lại

3 – 2y

10x + y

5(x+ y)

4xy2

x2y3x

y

x

2x2()y3x

2x2y

-2y

 • Nhận xét: Biểu thức đại số thuộc nhóm 2 chỉ có phép nhân và lũy thữa hay một số hoặc một biến.

c) Thực hiện theo yêu cầu

 • Đọc các đơn thức sau: 9 ; ; x ; y; 2x3y; -xy2z5; \frac{3}{4}x3y2xz.

Trả lời:

9 : chín
; âm ba phần năm
x : x
y : y
2x3y: hai x mũ ba y.
-xy2z5 : âm x, y mũ hai, z mũ năm
\frac{3}{4}x3y2xz : ba phần bốn x mũ ba, y mũ hai, x,z.

 • Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau: (5 – x)x2; x2y; -5

Hãy kiểm tra xem bạn Bình viết đúng hay chưa? Vì sao?

Trả lời:

Bạn Bình viết sai vì (5 – x)x2 không phải là một đơn thức vì có phép tính trừ.

 • Cho một số ví dụ khác về đơn chức.

Trả lời:

Một số ví dụ: x2y, -3x ; ,…

3. a) Xét đơn thức 10x6y3

 • Chỉ ra các biến của đơn thức.
 • Nêu số lần có mặt của mỗi biến và dạng xuất hiện của biến đó:

Trả lời:

Các biến của đơn thức là : x, y.

x , y mỗi biến có mặt một lần và dưới dạng lũy thừa.

c) Lấy 3 ví dụ về đơn thức thu gọn. Chỉ rõ hệ số và phần biến của mỗi đơn thức đó theo mẫu:

Đơn thưc thu gọn

Hệ số

Phần biến

-3x2y

-3

x2y

Trả lời:

Đơn thưc thu gọn

Hệ số

Phần biến

-3x2y

-3

x2y

2y2

2

y2

xy

xy

xy3z

xy3z

3. a) Cho đơn thức 2x5y3z.

 • Chỉ ra các biến của đơn thức trên và số mũ tương ứng của biến đó rồi điền vào bảng sau:

Biến

Số mũ của biến

Tổng các số mũ của các biến

 • Tính tổng các số mũ của các biến trong đơn thức 2x5y3z nói trên.

Trả lời:

Biến

Số mũ của biến

x

3

y

5

z

1

Tổng các số mũ của các biến

9

c) Thực hiện theo yêu cầu

 • Xác định bậc của các đơn thức sau:

x2yz; 5x; 0,26; -3yz6

Trả lời:

x2yz có bậc là 2 + 1 + 1 = 4.

5x có bậc là 1

0,26 có bậc 0

-3yz6 có bậc 1 + 6 = 7.

 • Viết ba đơn thức (một biến, hai biến, ba biến) có bậc 10.

Trả lời:

Đơn thức một biến có bậc 10: 2x10
Đơn thức hai biến có bậc là 10: -3x3y7.
Đơn thức ba biến có bậc là 10 : 5 x2y6z2.

4. a) Thực hiện theo yêu cầu

 • Nhân hai biểu thức đại số :

A = 22015.72020 ; B = 22020.72015

 • Bằng cách tương tự như trên, hãy thảo luận để tìm cách nhân hai đơn thức x2015y2020 và x2020y2015.

Trả lời:

A.B = 22015.72020 . 22020.72015 = (22015. 22020).( 72020. 72015) = 24035.74035

Tương tự: x2015y2020. x2020y2015 = x4035.y4035.

c) Thực hiện theo yêu cầu:

 • Tìm tích của và -8xy2.
 • Viết mỗi đơn thức 2x2y3(-5)y2x và 5x4y(-2)xy2(-3)x3zthành đơn thức thu gọn:

Trả lời:

.(-8xy2) = = 2x4y2.

2x2y3(-5)y2x = [2.(-5)].(x2.x). (y3.y2) = -10x3y5.

5x4y(-2)xy2(-3)x3z = [5.(-2).(-3)](x4.x.x3).(y.y2).z = 25x8y3z.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 36 sách toán VNEN 7 tập 2

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

a) + x2y ; b) 9x2yz;

c) 17,3 d) 1 - x3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 36 sách toán VNEN 7 tập 2

Cho biết phần hệ số và phần biến của mỗi biểu thức sau:

2,5x2y, -0,25x2y3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 36 sách toán VNEN 7 tập 2

Tính tích của hai đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) x2y và 2xy3;

b) x2y và -2x3y5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 36 sách toán VNEN 7 tập 2

Điền vào chỗ trống (…) để được kết quả đúng:

Đơn thức

Đơn thức thu gọn

Bậc của biến x

Bậc của đơn thức

Hệ số của đơn thức

a) 23zxy(3xy)

b) 4y2x2(xy2z)2

c) 3(2y)(3y2)(xy)(x2y2)

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 37 sách toán VNEN 7 tập 2

Viết ba đơn thức thu gọn. Tìm tích của ba đơn thức đó và chỉ rõ hệ số , bậc của đơn thức tích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 37 sách toán VNEN 7 tập 2

Ước tính:

Giả sử gia đình em cần lát một nền nhà có dạng một hình chữ nhật, bằng gạch vuông có cạnh là 4cm.

Hãy đo kích thước nền nhà đó rồi ghi vào ô trống trong bảng sau để ước tính số gạch cần mua (theo mẫu sau):

Chiều rộng (m)

Chiều dài (m)

Số gạch cần mua (viên)

x

y

5,5

6,8

Khoảng 234 viên

=> Xem hướng dẫn giải


 • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021