Giải câu 4 trang 51 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 51 sách toán VNEN 7 tập 2

Trong mỗi trường hợp sau đây, số nào trong ba số được cho ở bên phải là bậc của đa thức đã cho ? Khoanh vào số mà em chọn.

a) 5x2 – 2x3 + x4 – 3x2 – 5x5 + 1

-5

5

4

b) 15 – 2x

15

-2

1

c) 3x5 + x3 – 3x5 + 1

3

5

1

d) - 1

1

-1

0

Bài làm:

a) 5x2 – 2x3 + x4 – 3x2 – 5x5 + 1

Bậc cao nhất là bậc 5 (5x5) => Bậc của đa thức là 5.

b) 15 – 2x

Bậc cao nhất là bậc 1 (2x) => Bậc của đa thức là 1.

c) 3x5 + x3 – 3x5 + 1 = (3x5– 3x5) + x3 + 1 = x3 + 1

Bậc cao nhất là bậc 3 (x3) => Bậc của đa thức là 3.

d) – 1

Bậc cao nhất là bậc 0 (-1) => Bậc của đa thức là 0.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021