Giải câu 1 trang 44 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

Cho đa thức P = 3x2 + 5

1) Tìm giá trị của đa thức P khi x = -1 ; x= 0 ; x= 3

2) Chứng tỏ rằng đa thức P luôn luôn dương với mọi giá trị của x.

Bài làm:

1) Với x = -1 thì đa thức P = 3.(-1)2 + 5 = 8

Với x = 0 thì đa thức P = 3. 02 + 5 = 5

Với x = 3 thì đa thức P = 3.32 + 5 = 32

2) Ta có x2 ≥ 0 với mọi x Є R

=> 3x2 ≥ 0 với mọi x Є R

=>3x2 + 5 > 0 với mọi x Є R

=> P > 0 với mọi x Є R

=> Đa thức P luôn luôn dương với mọi giá trị của x (đpcm).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021