Giải câu 2 trang 36 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 40 sách toán VNEN 7 tập 2

Viết ba đơn thức đồng dạng bậc 5 có hai biến. Tìm tổng của ba đơn thức đó và chỉ rõ hệ số của đơn thức tổng.

Bài làm:

Ba đơn thức đồng dạng bậc 5 là: 2x2y3; -6x2y3 và -2x2y3.

Tổng ba đơn thức trên là: 2x2y3 + (-6x2y3) + (-2x2y3) = [2 + (-6) + (-2)]x2y3 = -6x2y3

=> Hệ số của đơn thức tổng là -6.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021