Giải câu 2 trang 11 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 10 sách toán VNEN 7 tập 2

Số học sinh các lớp của một trường trung học phổ thông được ghi trong bảng sau :

Lớp 10

Sĩ số

Lớp 11

Sĩ số

Lớp 12

Sĩ số

A

45

A

45

A

45

B

45

B

46

B

47

C

46

C

46

C

46

D

47

D

47

D

43

E

44

E

45

E

45

G

43

G

45

G

46

H

46

H

46

H

47

I

47

I

47

I

46

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu ?

c ) Lập bảng tần số và nêu nhận xét về lớp có nhiều học sinh nhất , lớp có ít học sinh nhất .

Bài làm:

a ) Dấu hiệu điều tra là số học sinh các lớp của một trường trung học phổ thông.

b ) Có 24giá trị của dấu hiệu (3 x 8 = 24).

c ) Bảng tần số:

Giá trị (x)

43

44

45

46

47

Tần số (n)

2

1

7

8

6

Nhận xét :

  • Có 6 lớp có nhiều học sinh nhất là: 10D; 10I ; 11D; 11I; 12B; 12H (47 học sinh).
  • Có 2 lớp có ít học sinh nhất là: 10G; 12D (43 học sinh).
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021