Giải câu 1 trang 63 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 63 sách toán VNEN 7 tập 2

a) - Nếu tam giác HIK có là góc tù thì cạnh nào dài nhất?

- Nếu tam giác UVT có là góc vuông thì cạnh nào dài nhất?

b) - Sắp thứ tự, từ nhỏ đến lớn các góc của tam giác DFE, biết DE = 5cm, FE = 12cm và FD = 13cm.

- Sắp thứ tự, từ nhỏ đến lớn các cạnh của tam giác PQR, biết = 40o , = 80o

c) Hình 12 có BC = CD, điểm D thuộc cạnh AC. So sánh và $\widehat{ABC}$.

Bài làm:

a) - Nếu tam giác HIK có là góc tù thì cạnh IK dài nhất.

- Nếu tam giác UVT có là góc vuông thì cạnh huyền UT dài nhất.

b) - Trong tam giác DFE: + Đối diện với cạnh nhỏ nhất (DE = 5cm) là góc nhỏ nhất.

+ Đối diện với cạnh lớn thứ hai (FE = 12cm) là góc lớn thứ hai.

+ Đối diện với cạnh lớn nhất (FD = 13cm) là góc lớn nhất.

- Trong tam giác PQR, biết: = 40o , = 80o . Suy ra, = 180o - (40o + 80o) = 60o (tổng 3 góc trong một tam giác = 180o)

nên ta có: + Đối diện với góc nhỏ nhất là cạnh QR nhỏ nhất.

+ Đối diện với góc lớn thứ hai là cạnh PR lớn thứ hai.

+ Đối diện với góc lớn nhất là cạnh PQ lớn nhất.

c) Trong tam giác ABC ở hình 12, có: AC = AD + DC mà BC = CD. Nên: AC = AD + BC. Suy ra: AC > BC (1)

Lại có: - đối diện với cạnh BC (2)

- đối diện với cạnh AC (3)

Từ (1), (2) và (3) kết luận: > $\widehat{BAC}$

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021