Giải câu 3 trang 59 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 59 sách toán VNEN 7 tập 2

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau tại x = 1; y= -1 và z = -2:

a) 2xy(5x2y + 3x - z); b) xy2 + y2z3 + z3x4

Bài làm:

a) Thay x = 1; y = -1 và z = -2 vào biểu thức 2xy(5x2y + 3x - z) ta có:

2(1)(-1)[5(1)2(-1) + 3(1) - (-2)] = 0

b) Thay x = 1; y = -1 và z = -2 vào biểu thức xy2 + y2z3 + z3x4 ta có:

(1)(-1)2 + (-1)2(-2)3 + (-2)3(1)4 = - 15

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021