Giải câu 3 trang 40 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 40 sách toán VNEN 7 tập 2

Tính tổng của các đơn thức:

a) 12xy2z3; -6xy2z3; 20xy2z3.

b) –x2yz; 12x2yz; -10x2yz; x2yz.

Bài làm:

a) 12xy2z3 + (-6xy2z3) + 20xy2z3 = [12 + (-6) + 20]xy2z3 = 26xy2z3.

b) –x2yz + 12x2yz + (-10x2yz) + (x2yz) = [(-1) + 12 + (-10) + 1]x2yz = 2x2yz

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021