Giải câu 1 trang 21 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

D . Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 21 sách toán VNEN 7 tập 2

Một cửa hàng văn phòng phẩm đã ghi lại số quyển vở ô li bán được mỗi ngày trong một thời gian như sau :

Giải bài 4 toán VNEN 7: Trung bình cộng, mốt

a ) Dấu hiệu điều tra là gì ?

b ) Số các giá trị của dấu hiệu ;

c ) Hãy lập bảng tần số ;

d ) Tìm mốt của dấu hiệu ;

e ) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ;

g ) Cho biết trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu quyển vở .

Bài làm:

a ) Dấu hiệu điều tra là số quyển vở ô li bán được trong mỗi ngày.

b ) Có 30 giá trị của dấu hiệu.

c ) Ta có bảng tần số:

Số quyển vở (x)

10

12

15

16

17

19

20

22

Số ngày (n)

1

4

6

4

2

6

4

3

N = 30

d ) Mốt dấu hiệu MO = 19 và MO= 15 ( có tần số là 6)

e ) Có 8 giá trị khác nhau của dấu hiệu.

g ) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số quyển vở là

X = (1.10 + 12.4 + 15.6 + 16.4 + 17.2 + 19.6 + 20.4 + 22.3) : 30 = 16,8 (quyển vở)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021