Giải câu 3 trang 22 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 22 sách toán VNEN 7 tập 2

Trong một lần quyên góp ủng hộ các bạn con nhà nghèo học giỏi , mỗi bạn học sinh góp một loại tiền , với mệnh giá khác nhau người kiểm kê ghi lại số liệu như trong bảng sau :

Loại tiền

1000

2000

5000

10000

20000

50000

100000

500000

Số lượng

2

3

74

66

55

44

5

2

a ) Tìm mốt của dấu hiệu ;

b ) Số các giá trị của dấu hiệu ;

c ) Tính số tiền trung bình của mỗi bạn đóng góp .

Bài làm:

a ) Mốt của dấu hiệu MO = 5000 (có tần số là 740).

b ) Có 251 giá trị của dấu hiệu.

c ) Số tiền trung bình của mỗi bạn đóng góp là:

= (1000.2 + 2000.3 + 5000.74 + 10000.66 +20000.55 + 50000.44 + 100000.5 + 500000.2) : 251 = 23259 (đồng)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021