Giải câu 1 trang 15 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 15 sách VNEN 8 tập 2

a) 4x - 3 = 4 - 3x ; b) 3 + (x - 5) = 2(3x - 2) ;

c) 2(x - 0,5) + 3 = 0,25 (4x - 1); d) 2(x - ) - 4 = - 6( -$\frac{1}{3}$x + 0.5) + 2.

Bài làm:

a) Ta có: 4x - 3 = 4 - 3x

4x + 3x = 4 + 3

7x = 7

x = 1.

b) Ta có: 3 + (x - 5) = 2(3x - 2)

3 + x - 5 = 6x - 4

3 - 5 + 4 = 6x - x

2 = 5x

x = $\frac{2}{5}$

c) Ta có: 2(x - 0,5) + 3 = 0,25 (4x - 1)

2x - 1 + 3 = x - 0,25

2x - x = - 0,25 - 3 + 1

x = - $\frac{9}{4}$

d) Ta có: 2(x - ) - 4 = - 6( - $\frac{1}{3}$x + 0.5) + 2

2x - $\frac{1}{2}$ - 4 = 2x - 3 + 2

2x - 2x = - 3 + 2 + 4 + $\frac{1}{2}$

0x = $\frac{7}{2}$

Suy ra phương trình vô nghiệm

Vậy tập nghiệm S =

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021