Giải câu 2 trang 46 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 46 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) x - 1 < 3 ; b) x + 2 1 ; c) 0,2x > 0,6 ; d) - 3x 6.

Bài làm:

a) Ta có: x - 1 < 3 x < 3 + 1 x < 4.

b) Ta có: x + 2 1 $\Leftrightarrow $ x 1 - 2 $\Leftrightarrow $ x - 1.

c) Ta có: 0,2x > 0,6 x > 0,6 : 0,2 x > 3.

d) Ta có: - 3x 6 $\Leftrightarrow $ x $\leq $ 6 : (- 3) $\Leftrightarrow $ x $\leq $ - 2

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021