Giải câu 7 trang 41 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau:

a) > 5 ; b) $\frac{8 - 11x}{4}$ < 13 ;

c) (x - 1) < $\frac{x - 4}{6}$ ; d) $\frac{2 - x}{3}$ < $\frac{3 - 2x}{5}$.

Bài làm:

a) Ta có: > 5

$\frac{15 - 6x}{3}$ > $\frac{15}{3}$

15 - 6x > 15

- 6x > 0

x < 0

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 0.

b) Ta có: < 13

$\frac{8 - 11x}{4}$ < $\frac{52}{4}$

8 - 11x < 52

8 - 52 < 11x

x > - 4

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > - 4

c) .Ta có: (x - 1) < $\frac{x - 4}{6}$

$\frac{3x - 3}{12}$ < $\frac{2x - 8}{12}$

3x - 3 < 2x - 8

3x - 2x < - 8 + 3

x < - 5

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 11

d) Ta có: < $\frac{3 - 2x}{5}$

$\frac{10 - 5x}{15}$ < $\frac{9 - 6x}{15}$

10 - 5x < 9 - 6x

- 5x + 6x < 9 - 10

x < - 1

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < - 1

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021