Giải câu 9 trang 41 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Một người có số tiền không quá 70 000 đồng, gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có thể có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng và có thể có nhiều nhất bao nhiêu tờ giấy bạc loại này?

Bài làm:

Gọi số tờ giấy bạc loại 5000 đồng là x (x N*)

Số tờ giấy bạc loại 2000 đồng à 15 - x

Ta có bất phương trình:

5000.x + 2000.(15 - x) 70 000

Giải bất phương trình ta được:

x $\frac{40}{3}$ $\approx $ 13,3 < 14

Vì x N* và x < 14 nên giá trị lớn nhất của x là 13

Vậy người đó có thể có nhiều nhất 13 tờ giấy bạc loại 5000 đồng.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021