Giải câu 1 trang 24 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 24 sách VNEN 8 tập 2

Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của phương trình đó không.

a) 4x - 1 = 3x - 2 ; b) x + 1 = 2(x - 3) ; c) 2(x + 1) + 3 = 2 - x

Bài làm:

a) 4x - 1 = 3x - 2

4x - 3x = - 2 + 1

x = - 1

Vậy x = - 1 là nghiệm của phương trình

b) x + 1 = 2(x - 3)

1 + 6 = 2x - x

x = 7

Vậy x = - 1 không phải là nghiệm của phương trình

c) 2(x + 1) + 3 = 2 - x

2x + x = 2 - 3 - 2

3x = - 3

x = - 1

Vậy x = - 1 là nghiệm của phương trình

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021