Giải câu 9 trang 24 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 24 sách VNEN 8 tập 2

Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy, chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

Bài làm:

Gọi số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là x (tấm) (x > 0)

Số tấm thảm len mỗi ngày được dệt theo dự định ban đầu là tấm

Số tấm thảm len mỗi ngày đã được dệt trên thực tế là tấm

Năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng lên 20% tức là số thảm dệt được dệt mỗi ngày trong thực tế bằng 120% số tấm thảm được dệt mỗi ngày theo dự dịnh ban đầu, ta có phương trình:

= 120%.$\frac{x}{20}$

Giải phương trình ta được: x = 300

Vậy số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là 300 tấm.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021