Giải câu 2 trang 22 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 22 sách VNEN 8 tập 2

(1) Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. 5y - 1 = 0 ; B. + 3 = 0 ; C. $\frac{1}{x - 1}$ = 3 ; D. $\frac{1}{2}$ - 4x = 0.

(2) x = là nghiệm của phương trình:

A. 2x + 1 = 0; B. 3x - 2 = x - 1 ; C. 2x - 1 = x ; D. = 1

(3) Điền vào chỗ trống (...) để có mệnh đề đúng:

a) Phương trình - 5x - 1 = 0 có tập nghiệm là......

b) Phương trình 9 + 16 = 0 có tập nghiệm là......

c) Phương trình 2(x - 1) = 2(x +1) có tập nghiệm là......

d) Phương trình = $x^{2}$ + 4x + 4 có tập nghiệm là........

(4) Phương trình - $\frac{2(x + 9)}{3}$ = $\frac{x + 9}{7}$ có tập nghiệm là:

A. S = { 6 } ; B. S = { 3 } ; C. S = { - 7 } ; D. S = { - 9 }

(5) Nối phương trình với những giá trị là nghiệm của nó:

(6) Ghép mỗi phương trình với điều kiện xác định tương ứng:

Bài làm:

(1) Các phương trình A, D là phương trình bậc nhất một ẩn.

(2) Thay x = vào các phương trình, phương trình nào thỏa mãn thì x = là nghiệm của phương trình đó

Đáp án: B

(3)

a) Phương trình - 5x - 1 = 0 có tập nghiệm là S = {- }

b) Phương trình 9 + 16 = 0 có tập nghiệm là S = $\oslash $

c) Phương trình 2(x - 1) = 2(x +1) có tập nghiệm là S =

d) Phương trình = $x^{2}$ + 4x + 4 có tập nghiệm là vô số nghiệm

(4) Ta có: - $\frac{2(x + 9)}{3}$ = $\frac{x + 9}{7}$

$\frac{7x + 63}{42}$ - $\frac{28(x + 9)}{42}$ = $\frac{6x + 54}{42}$

7x + 63 - 28(x + 9) = 6x + 54

x = - 9

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { - 9}

Đáp án: D

(5)

(6)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021