Giải câu 3 trang 54 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 54 sách VNEN 8 tập 2

Tam giác ABC có BC = 18cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K lần lượt vẽ các đường PQ // BC, MN // BC (h.13).

a) Tính độ dài các đoạn thẳng MN và PQ.

b) Tính diện tích tứ giác MNPQ, biết rằng diện tích của ABC là 360$cm^{2}$.

Bài làm:

a) * Vì MN // BC theo định lí Ta-lét ta có:

= $\frac{AM}{AB}$

Vì MK // BH theo định lí Ta-lét ta có:

= $\frac{AK}{AH}$ = $\frac{1}{3}$

$\frac{MN}{BC}$ = $\frac{AM}{AB}$ = $\frac{1}{3}$

MN = $\frac{1}{3}$.BC = $\frac{1}{3}$.18 = 6cm.

* Vì PQ // BC theo định lí Ta-lét ta có:

= $\frac{AP}{AB}$

Vì PI // BH theo định lí Ta-lét ta có:

= $\frac{AI}{AH}$ = $\frac{2}{3}$

$\frac{PQ}{BC}$ = $\frac{AP}{AB}$ = $\frac{2}{3}$

PQ = $\frac{2}{3}$.BC = $\frac{2}{3}$.18 = 12cm.

b) Ta có:

SAMN = $\frac{1}{2}$.AK.MN

SABC = $\frac{1}{2}$.AH.BC

$\frac{S\Delta AMN}{S\Delta ABC}$ = $\frac{\frac{1}{2}.AK.MN}{\frac{1}{2}.AH.BC}$ = $\frac{AK}{AH}$.$\frac{MN}{BC}$ = $\frac{1}{3}$.$\frac{6}{18}$ = $\frac{1}{9}$

S$\Delta $AMN = $\frac{1}{9}$.S$\Delta $ABC = $\frac{1}{9}$.360 = 40 $cm^{2}$

Diện tích tứ giác MNQP = S$\Delta $ABC - S$\Delta $AMN = 360 - 40 = 320 $cm^{2}$

Vậy diện tích tứ giác MNQP là 320

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021