Giải câu 3 trang 15 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 15 sách VNEN 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) (x - 2)(2x - 5) = 0 ; b) (0,2x - 3)(0,5x - 8) = 0 ;

c) 2x(x - 6) + 3(x - 6) =0 ; d) (x - 1)(2x - 4)(3x - 9) = 0.

Bài làm:

a) Ta có: (x - 2)(2x - 5) = 0

x - 2 = 0 hoặc 2x - 5 = 0

x = 2 hoặc x = $\frac{5}{2}$

Tập nghiệm của phương trình là S = {2; }

b) Ta có: (0,2x - 3)(0,5x - 8) = 0

0,2x - 3 = 0 hoặc 0,5x - 8 = 0

x = 15 hoặc x = 16

Tập nghiệm của phương trình là S = {15; 16}

c) Ta có: 2x(x - 6) + 3(x - 6) =0

2x(x - 6) = 0 hoặc 3(x - 6) = 0

x = 0 hoặc x = 6

Tập nghiệm của phương trình là S = {0; 6}

d) Ta có: (x - 1)(2x - 4)(3x - 9) = 0

x - 1 = 0 hoặc 2x - 4 = 0 hoặc 3x - 9 = 0

x = 1 hoặc x = 2 hoặc x = 3

Tập nghiệm của phương trình là S = {1; 2; 3}.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021