Giải câu 1 trang 11 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 11 sách VNEN 8 tập 2

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

a) x + 2 = -5; b) + 2x - 3 = 0; c) $\frac{-1}{3}$x + $\frac{2}{5}$ = 0; d) $\frac{2}{x-1}$ = 3

Bài làm:

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a,b là ẩn số đã cho, a 0)

Các phương trình a), c) thõa mãn điều kiện trên nên a), c) là phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình d): = 3 2 = 3(x - 1) 3x - 5 = 0 có dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a, b là ẩn số đã cho, a

0) do đó d) là phương trình bậc nhất một ẩn

Vậy các phương trình a), c), d) là phương trình bậc nhất một ẩn

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021