Giải câu 1 trang 27 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 27 toán VNEN 7 tập 1

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập các tỉ lệ thức:

a) ; $\frac{2,5}{5,5}$; 4:12; $\frac{-7}{4}$; b) $\frac{4}{9}$; $\frac{18}{42}$; $\frac{-2}{-4,5}$; 21:49; $\frac{5}{9}$.

Bài làm:

a) Trong các tỉ số ; $\frac{2,5}{5,5}$; 4:12; $\frac{-7}{4}$, tỉ số bằng nhau là: = 4:12

Từ tỉ số trên có thể lập các tỉ lệ thức sau:

= $\frac{4}{12}$; $\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{12}$; $\frac{12}{3}$ = $\frac{4}{1}$; $\frac{3}{1}$ = $\frac{12}{4}$.

b) ) Trong các tỉ số ; $\frac{18}{42}$; $\frac{-2}{-4,5}$; 21:49; $\frac{5}{9}$, các tỉ số bằng nhau là: = $\frac{-2}{-4,5}$; $\frac{18}{42}$ = 21:49

Từ tỉ số = $\frac{-2}{-4,5}$ có thể lập các tỉ lệ thức sau:

= $\frac{9}{-4,5}$; $\frac{-4,5}{9}$ = $\frac{-2}{4}$; $\frac{-4,5}{-2}$ = $\frac{9}{4}$.

Từ tỉ số = 21:49 có thể lập các tỉ lệ thức sau:

= $\frac{21}{49}$; $\frac{42}{18}$ = $\frac{49}{21}$; $\frac{18}{21}$ = $\frac{42}{49}$; $\frac{49}{42}$ = $\frac{21}{18}$.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021