Giải câu 2 trang 44 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 44 toán VNEN tập 1

Sắp xếp các số thực: -3,2; 1; ; 7,4; 0; -1,5.

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn;

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

Bài làm:

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: -3,2; -1,5; ; 0; 1; 7,4.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng: 0; 1; ; -1,5; -3,2; 7,4.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021