Giải câu 1 trang 89 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 89 toán VNEN 7 tập 1

a) Xem hình 16. Biết cả a và b cùng vuông góc với c, hơn nữa = 600.

- Hai đường thẳng a và b có song song với nhau không? Vì sao?

- Hãy cho biết số đo góc của góc B4.

- Hãy cho biết số đo góc của góc B3.

b) Quan sát hình 17. Biết = 1470; B1 = 330; D1 = 590.

- Hai đường thẳng a và b có song song với nhau không? Vì sao?

- Hãy cho biết số đo của góc C1.

c) Quan sát hình 18. Biết a // b, c a, C = 300.

- Cho biết số đo góc của góc D1.

- Cho biết số đo góc của góc B2.

d) Trên hình 19, có m n; m p và n // q.

- Hai đường thẳng n và p có song song với nhau không? Vì sao?

- Đường thẳng q có vuông góc với đường thẳng m không? Vì sao?

- Hai đường thẳng q và p có song song với nhau không? Vì sao?

Bài làm:

a) - Hai đường thẳng a và b có song song với nhau vì hai đường thẳng này cùng vuông góc với đường thẳng c.

- Số đo của góc B4 bằng 600 vì góc A3 và góc B4 là hai góc đồng vị.

- Số đo của góc B3 bằng 1200.

b) - Có + $\widehat{A_{2}}$= 1800 nên = 1800 = 1800 – 1470 = 330. Như vậy, hai đường thẳng a và b có song song với nhau vì góc A2 và góc B1là hai góc so le trong có số đo bằng nhau.

- Vì a // b nên = $\widehat{D_{1}}$ (so le trong) nên = 590.

c) - Vì a // b nên = $\widehat{D_{2}}$ (so le trong) nên $\widehat{D_{2}}$ = 300 mà D2 và D1 là hai góc kề bù nên = 1200.

- Vì a // b và c a nên c b $\Rightarrow$ $\widehat{B_{2}}$ = 900.

d) - Hai đường thẳng n và p có song song với nhau vì hai đường thẳng này cùng vuông góc với đường thẳng m.

- Đường thẳng q có vuông góc với đường thẳng m vì n // q và m n.

- Hai đường thẳng q và p có song song với nhau vì hai đường thẳng này cùng vuông góc với đường thẳng m.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021