Giải câu 1 trang 44 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 44 toán VNEN 7 tập 1

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

a) -3,02 ... -3; b) -7,58 ... -7,513;

c) -0,4854 ... -0,49826; d) -1,0765 ... -1,892.

Bài làm:

a) -3,02 < -3; b) -7,58 < -7,513;

c) -0,4854 > -0,49826; d) -1,0765 > -1,892.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021