Giải câu 6 trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 80 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng:

Đại lượng y trong bảng nào sau đây không phải là hàm số của đại lượng x tương ứng?

(A)

x

1

1

4

4

y

-1

1

-2

2

(B)

x

1

2

3

4

y

4

2

3

1

(C)

x

-5

-4

-3

-2

y

0

0

0

0

(D)

x

-1

0

1

2

y

1

3

5

7

Bài làm:

Trong bảng (A) thì y không phải là hàm số của đại lượng tương ứng vì ứng với một giá trị của x, ta xác định được 2 giá trị của y.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021