Giải câu 7 trang 46 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức thể hiện tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Bài làm:

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số = $\frac{c}{d}$ hay a : b = c : d.

Nếu = $\frac{c}{d}$ thì ad = bc.

Nếu ad = bc và a, b, c, d khác 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

= $\frac{c}{d}$; $\frac{a}{c}$ = $\frac{b}{d}$; $\frac{d}{b}$ = $\frac{c}{a}$; $\frac{d}{c}$ = $\frac{b}{a}$.

Từ tỉ lệ thức = $\frac{c}{d}$, ta suy ra = $\frac{c}{d}$ = $\frac{a+c}{b+d}$ = $\frac{a-c}{b-d}$, với b $\neq$ ± d.

Từ dãy tỉ số bằng nhau = $\frac{c}{d}$ = $\frac{e}{f}$, ta suy ra = $\frac{c}{d}$ = $\frac{e}{f}$ = $\frac{a+c+e}{b+d+f}$ = $\frac{a-c+e}{b-d+f}$, với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021