Giải câu 3 trang 7 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 7 toán VNEN 7 tập 1

So sánh các cặp số hữu tỉ sau:

a) và $\frac{-3}{8}$; b) $\frac{-3}{7}$ và 2$\frac{1}{2}$; c) -3,9 và 0,1; d) -2,3 và 3,2.

Bài làm:

a) Vì 1> -3 nên > $\frac{-3}{8}$;

b) < 2$\frac{1}{2}$ vì là số hữu tỉ âm và 2$\frac{1}{2}$ là số hữu tỉ dương;

c) -3,9 < 0,1 vì -3,9 là số hữu tỉ âm và 0,1 là số hữu tỉ dương;

d) -2,3 < 3,2 vì -2,3 là số hữu tỉ âm và 3,2 là số hữu tỉ dương.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021