Giải câu 2 trang 49 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của biểu thức: M = (0,25 - ) : ($\frac{2}{3}$ + $\frac{\frac{7}{15}}{0,4 - \frac{1}{6}}$).

Bài làm:

M = (0,25 - ) : ($\frac{2}{3}$ + $\frac{\frac{7}{15}}{0,4 - \frac{1}{6}}$)

= (0,25 - - 1) : ($\frac{2}{3}$ + $\frac{\frac{7}{15}}{\frac{7}{30}}$)

= (0,25 – 9.0,25 - 1) : ( + 2)

= (-3) :

= .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021